I tak cały świat staje się
zwierciadłem Jego chwały,
Tak niech nasze serca
odzwierciedlają radość
Jego blogosławieństwa i miłości.

Pełnych spokoju i miłości
Świąt Bożego Zmartwychwstania,
Z radosnym Alleluja
życzą.

Rev. Stanisław i Deborah
Joshua i Hannah

Drodzy Siostry i Bracia,

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana to postawa naszej wiary. Po wiekach oczekiwana przychodzi Zbawiciel – Chrystus! GÅ‚osi Swoja naukÄ™ – EwangeliÄ™ ÅšwiÄ™tego, czyni cuda, jaÅ›nieje Å›wiÄ™toÅ›ciÄ…. Åšwiat otwiera pomaÅ‚u oczy, wyciÄ…ga don ramiona, upadajÄ… siÄ™ sÅ‚odka nadzieja. Nagle wszystko siÄ™ zmienia. Chrystus Pan pojamy, umÄ™czony, ginie Å›mierci haniebna, staszna na krzyżu. JakiÅ› cios dla naszej wiary! ZwÄ…tpienie ogarnia serca. Ten Å›laby, zdeptany czÅ‚owiek jest ze Synem Bożym, Bogiem, Zbawicielem? Jest za nauka Jego Boska, cuda prawdziwie? Gdzie moc, potÄ™ga Jego? UmarÅ‚, okryty haÅ„bÄ…. JeÅ›li nie speÅ‚ni obietnicy, nie stanie z grobu, daremne nadzieje Å›wiata “JeÅ›li Chrystus nie powstaÅ‚, próżne przepowiadanie naszym próżna jest wiara nasza!” (1 Kor. 15:14) Pod tym kamieniem grobowym spoczywaÅ‚ los naszej wiary! Nie otworzy siÄ™, tedy wszystko zginęło, zawiodÅ‚o nas. Lecz nie! AnioÅ‚, jak bÅ‚yskawic zstÄ™puje z nieba, odwala kamieÅ„. Chrystus powstaje grobu. PrzybiegajÄ… niewiasty, ApostoÅ‚owie – AnioÅ‚ im gÅ‚osi: “Wstaci z martwych!” WstaÅ‚ z martwych wÅ‚asna mocÄ…, pokonaÅ‚ Å›mierć po wiÄ™c udowodniÅ‚, że jest Bogiem prawdziwym ze dzieÅ‚a zbawienie istotnie speÅ‚nić. Zmartwychwstanie tedy to pieczęć, fundament, podstawÄ…, pokoja trudy, przelewajÄ… krew, życie oddajÄ…. I my dziÅ› tak wierzymy, i my woÅ‚amy z Piotrem Åšw.,: “Pan mój i Bóg mój!” Zadna siÅ‚Ä…, pokusa, nie zachwieje wiary naszej: z radoÅ›ciÄ… i chÅ‚ubÄ… odpowiadamy “Wiem, komu uwierzyÅ‚em” (2 Tym 1:12).

Wszystkiem Wiernym naszego parafii, bÄ™dziemy razem gÅ‚oÅ›no mówić – “WesoÅ‚ego Alleluja!”

Oddany w Bogu,
Ks. Stanisław