What is the Lord saying to us this Easter? He is telling us that we no longer have to fear, for there is nothing we can ever do, there is no sin too great, there is no hurt to deep that cannot be forgiven by the power of the Resurrection! He is saying to us: “I am Christ. Come all you nations, receive forgiveness for the sins that defile you. I am your forgiveness. I am the Passover that brings salvation. I am the lamb that was sacrificed for you. I am your ransom, your life, your resurrection, your light; I am your salvation and your king. I will bring you to the heights of heaven. With my own right hand, I will raise you up” (from an Easter homily by Melito of Sardis), and I will draw you into my heart where you will live in the presence of God forever.

Come, rejoice, our Lord is risen,
Come sing out the proclamation.
Come sing of His Resurrection.
Alleluia, Alleluia!

Lo, our Heav’nly King comes to us,
As a flow’r, arrayed so beauteous,
Over death He reigns victorious.
Alleluia, Alleluia!

All the pow’rs of hell are broken,
All the foes of God are fallen,
Yet us, He has not forsaken.
Alleluia, Alleluia!

Three days in the tomb He lay there,
The fate of mankind He would bear,
That His life all mankind might share.
Alleluia, Alleluia!

O Lord, through Thy Resurrection,
May we find from sin redemption,
And at last know Thy Salvation.
Alleluia, Alleluia!

Let the Resurrection Joy lift us from loneliness and weakness and despair to strength and beauty and happiness.

Happy Easter!
Fr. Adam with wife Danuta and sons Rafal and Marek.


Co Chrystus Pan mówi nam w ten Wielkanocny czas? Chrystus mówi nam, ze nie musimy siÄ™ już lÄ™kać, gdyż nie ma takiej rzeczy, którÄ… kiedykolwiek uczynimy, nie ma tak wielkiego grzechu, nie ma tak gÅ‚Ä™bokich ran, które by nie mogÅ‚y być przebaczone mocÄ… Zmartwychwstania! On mówi nam: “To ja jestem Chrystusem. Przyjdźcie zatem, wszystkie rodziny ludzkie, wszystkie w grzechach grzÄ™znÄ…ce, a otrzymacie odpuszczenie grzechów. Ja bowiem jestem waszym odpuszczeniem, Ja – Pascha zbawienia, Ja – baranek za was ofiarowany, Ja – wasz okup, Ja – życie wasze, Ja – zmartwychwstanie wasze, Ja – Å›wiatÅ‚o wasze, Ja – zbawienie wasze, Ja – król wasz, To Ja was wiodÄ™ na wyżyny niebieskie” (z Homilii Paschalnej Melitona z Sardes), i Ja was pociÄ…gnÄ™ do Serca Swego, gdzie na wieki bÄ™dziecie żyć w obecnoÅ›ci Boga.

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!

Król niebieski k`nam zawitał,
Jako śliczny kwiat. zakwitał:
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, Alleluja!

Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, Alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał.
Potem iść za sobą kazał.
Alleluja, Alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie,
daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem wieczne zbawienie!
Alleluja, alleluja!

Pozwólmy, aby Radość Zmartwychwstania wydźwignęła nas z osamotnienia, słabości i rozpaczy ku mocy, pięknu i szczęściu.
Wesołego Alleluja!

Ks. Adam z żoną Danutą oraz synami Rafałem i Markiem.