Zmartwychwstanie Chrystusa Pana to postawÄ… naszej wiary. Po wiekcach oczekiwania przychodzi Zbawiciel Chrystus. GÅ‚osi Swoja naukÄ™ – EwangeliÄ™ ÅšwiÄ™tego, czyni cuda, jaÅ›nieje Å›wiÄ™toÅ›ciÄ…. Åšwiat otwiera pomaÅ‚u oczy, wyciÄ…ga doÅ„ ramiona, upaja siÄ™ sÅ‚odka nadzieja. Nagle wszystko siÄ™ zmienia. Chrystus Pan pojamy, umÄ™czony, ginie Å›mierciÄ… haniebnÄ…, strasznÄ… na krzyżu. Jakiż cios dla naszej wiary! ZwÄ…tpienie ogarnia serca. Ten slaby, zdeptany czÅ‚owiek jest że Synem Bożym. Bogiem, Zbawicielem? Jest że nauka Jego Boska, cuda prawdziwie? Gdzie moc, potÄ™ga Jego? UmarÅ‚, okryty haÅ„bÄ…. JeÅ›li że speÅ‚ni obietnicy nie ustanie z grobu, daremne nadzieje Å›wiata: “JeÅ›li Chrystus nie powstaÅ‚, próżne przepowiadanie nasze, próżna jest wiara nasza!” (1 Kor. 15:14). Pod tym kamieniem grobowym spoczywaÅ‚ los naszej wiary! Nie otworzy siÄ™, tedy wszystko zginęło, zawiodÅ‚o nas. Lecz nie! AnioÅ‚, jak bÅ‚yskawica, zstÄ™puje z nieba, odwala kamieÅ„. Chrystus powstaje grobu. PrzybiegajÄ… niewiasty, ApostoÅ‚owie – AnioÅ‚ im gÅ‚osu” “WstaÅ„cie z martwych!” WstaÅ‚ z martwych wÅ‚asna mocÄ…, pokonaÅ‚ Å›mierć – wiÄ™c udowodniÅ‚, że jest Bogiem prawdziwym. Å»e dzieÅ‚o zbawienia istotnie speÅ‚niÅ‚. Zmartwychwstanie tÄ™dy to pieczęć, fundament, podstawÄ…, opoka wiary. To też patrzmy, jak umocniÅ‚o ono wiarÄ™ Apostołów: gÅ‚oszÄ… Ukrzyżowanego, za te wiarÄ™ cierpiÄ…, pokonujÄ… trudy, przelewajÄ… krew, życie oddajÄ…, i my dziÅ› tak wierzymy, i my woÅ‚amy z Piotrem Åšw.: “Tys Chrystus, Syn Boga żywego.” Z Tomaszem Åšw., “Pan mój i Bóg mój!” Å»adnÄ… siÅ‚a pokusa, nie zachwieje wiary naszej: z radoÅ›ciÄ… i chluba odpowiadamy “Wiem, komu uwierzyÅ‚em: (2 Tym 1:12).

Wszystkim Wiernym naszego parafii, bÄ™dziemy razem gÅ‚oÅ›no mówić, “WesoÅ‚ego Alleluja!”

Chrystus zmartwychwstaÅ‚ — Prawdziwie!

— Ks. StanisÅ‚aw